https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

http://15jru1.cadwir.com

http://wtkdqc.haimale.com

http://ucpdq0.artirka.com

http://gomf5n.fct.org.cn

http://cusnvy.hsstocks.com

http://anqskn.theismix.com

http://ygy5we.nudgietv.com

http://natxfi.nudgietv.com

http://p6ynly.spjuke.com

http://1sjt66.spuddyapp.com

阿提哈德航空明年将用波音787飞机执飞上海

2018-10-19 20:25 新浪航空 微博

官方微博

阿提哈德航空波音787客机 阿提哈德航空波音787客机
阿提哈德航空波音787经济舱 阿提哈德航空波音787经济舱
阿提哈德航空商务舱 阿提哈德航空商务舱
阿提哈德航空波音787头等舱 阿提哈德航空波音787头等舱
木瓜奇迹私服网站 美国不会帮助政府军重建家园,而是让俄罗斯去处理烂摊子。

 新浪航空讯 阿联酋国家航空公司阿提哈德航空近日宣布,计划于2016年增加5个由波音787机型执飞的目的地。

 从2016年5月起,阿提哈德航空将在七个月的时间里分阶段接收5架全新的299座配置的787梦想飞机,它们将取代现有机型执飞阿布扎比至以下五大城市的每日航线,包括上海、杜塞尔多夫、珀斯、伊斯坦布尔和约翰内斯堡。

 目前,阿提哈德航空在阿布扎比飞往布里斯班、华盛顿、新加坡和苏黎世的航线上运营着五架波音787。今后几年,阿提哈德航空将另外接收66架波音787,从而使梦想飞机成为其旗舰长途机型。

 阿提哈德航空总裁兼首席执行官贺国健(James Hogan)先生表示:“自我们的首架787于2月投入商业运营以来,旅客对我们开创性的客舱内饰反响强烈,因为我们的内饰为本地区乃至全球的高服务水平设立了标准。

 “从明年五月开始,我们全新接收的787梦想飞机将取代现有机型执飞最受青睐的几条航线,包括上海、杜塞多夫、珀斯、伊斯坦布尔和约翰内斯堡航线,让旅客有机会享受我们的新一代机型。

 “如今,当决定选择哪些航空公司时,旅客越来越多地将更高舒适度、更高标准、更多选择和更大的方便性列为首要考虑因素;在阿提哈德航空,我们通过在机队中推出新飞机,不断升级航线等创新,努力满足旅客的预期。”

 阿提哈德航空最新的787-9将配备广受好评的客舱内饰,包括28个开间商务舱和271个灵动经济舱座椅,为旅客提供卓越的舒适度、娱乐服务和机载连接。机上装饰和照明以现代阿拉伯设计为灵感,对阿提哈德航空于去年推出的“阿布扎比缩影”新涂装和企业形象形成补充。

 关于阿提哈德航空的波音787:

 28个开间商务舱座椅全部直通过道,展开后可变为80.5英寸长的全平躺睡床,让旅客的个人活动空间增加了20%。每个开间商务舱座椅以Poltrana Frau皮料铺面,并配备了座椅内置按摩和气垫控制系统。每个座椅配备18英寸个人触屏电视和降噪耳机。

 271个灵动经济舱座椅配备的独特“固定翼”头枕、可调腰托、约19英寸的座椅宽度以及11.1英寸个人电视增加了舒适度。

 阿提哈德航空在787机队的所有舱位均配备了最新的松下 eX3娱乐系统,提供超过750小时的点播娱乐内容、更完善的游戏和高分辨率的触摸显示屏。每个座位均配备有全面的移动和Wi-Fi连接、USB接口和电源端口。阿提哈德航空以客户为中心的机上服务还包括商务舱的餐饮管家。

推荐阅读
聚焦
 • 新闻2016清明端午中秋可各拼出9天假
 • 体育世俱杯-恒大0-3巴萨无缘决赛 邹正受重伤
 • 娱乐音协副主席廖昌永遭举报受贿 发声明否认
 • 财经国企改革顶层设计方案已获国务院通过
 • 科技阿里收购《南华早报》 双方优势结合
 • 博客同事:沅宸在龙泉寺坠亡背后隐情
 • 读书优劣悬殊:抗美援朝敌我装备差距有多大
 • 教育高校男辅导员深夜查女寝 掀被子看脸(图)
 • 育儿北京单独二孩申请数破5万 要二孩准备啥
 • 八一飞行表演队列队

  空警2000飞行演练

  苏-35上演尾冲特技

  阿联酋骑士表演队亮相

 • 民航小知识181:不必慌张的空中停车
 • 民航小知识180:大雾天气与盲降系统
 • 民航小知识179:空乘制服的欧美范
 • 民航小知识178:可用乘机的有效证件
 • 民航小知识177:高空环境对人体的危害
 • 关闭评论
  铺山 彭家寨镇 翠微路社区 寿春镇 房钱库胡同 土羊头下 国泰 五通桥 鸿恩寺森林公园 严家宅 金陵 已更名为达坂城区 克东县 越州大桥 溧阳市 张杨路 康大营镇 袁庄乡 库尔勒 饮马街街道 韭园沟乡 一德西 江苏相城区渭塘镇 学府路口南 吉祥楼
  早餐豆浆加盟 早餐餐饮加盟 早点小吃加盟连锁 全福早餐加盟 早点来早餐加盟
  健康早餐加盟 杨国福麻辣烫加盟费 全福早餐加盟 加盟放心早点 早点来加盟店
  广式早餐加盟 早餐行业加盟 加盟早点车 早餐培训加盟 舒心早餐加盟
  早餐加盟好项目 陕西早点加盟 北京早点 早点快餐加盟 早餐加盟店